O NAMA

Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

MISIJA

Misija Romskog centra za demokratiju jeste razvoj građanskog društva sa posebnim akcentom na razvoj i integraciju manjinskih zajednica na jugu Srbije, na društveno-ekonomski život juga Srbije, zaštitu ljudskih prava, a posebno prava etničkih i nacionalnih zajednica, aktivno uključivanje marginalnih grupa u društveni život, zaštitu prava dece i omladine, kao i zaštitu prava žena, posebno zaštitu od nasilja i nelegalnih migracija.

CILJEVI

Romski centar za demokratiju implementira projekte koji imaju za ciljeve:

- promociju ljudskih prava, posebno prava marginalizovanih kategorija društva (Romi i druge nacionalne manjine, LGBT, povratinici po sporazumu o readmisiji, žene i deca žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, i dr.)

- ekonomsko osnaživanje pomenutih marginalizovanih kategorija društva (obuka za pokretanje sopstvenog posla, dodela grantova i sl.)

- zaštita ranjivih kategorija društva (žene, deca, migranti) od rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

STRUKTURA ORGANIZACIJE

Vrhovni organ organizacije jeste Skupština RCD, koja bira Upravni i Nadzorni odbor. Odgovorno lice je Predsednica Upravnog odbora RCD, koja i operativno rukovodi timom RCD, koga čine Finansijski i Administrativni menadžer, i osoblje angažovano po projektima. Takođe, u radu RCD učestvuju i brojni volonteri.

 

Pročitano 4774 puta

 


ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU
ROMA CENTER FOR DEMOCRACY © 2016 do 2018 RCD Bujanovac.

Kosovska 19/5 17520 Bujanovac

Partizanska 9a/9 17500 Vranje

Realizovani Projekti